Научный журнал

 • Редакциялык басма бѳлүмү (РББ)

         Дене тарбия жана спорт Жарчысынын №1,2 саны, 2023-ж. редакцияланып, басмага даярдалды анын ичинде конференциянын материалдары “Дене тарбия жана спорт Жарчысы” илимий-практикалык журналына жарыяланды (Бишкек: 2023. №1).

         2023-жылы редакциялык-басма бөлүмү тарабынан КМДТжСАнын «ДТжС Жарчысы» журналынын 2 саны жарык көрдү: №1 санына – 64 макала 388 бет, №2 санына – 20 макала 128 бет (Азизбаев С.С., Манликова М.Х., редакциялык кеңеш). “Дене тарбия жана спорт Жарчысынын”  DOI Эл аралык индексине киргизилди (РИИЦ жана Crоssreft – Абдыбекова Н.А.). Журналдын чыгарылышы КРдин ЖАКнын жана РИИЦтин сайттарына (e library.ru) киргизилди (Таштаналиев Р.).

 • Редакциялык басма бѳлүмүнѳ келип түшкѳн материалдар “антиплагиат” системасында текшерилет жана рецензиядан ѳткѳрүлѳт. Журналды цитирлѳѳ коэффиценти – 0,04.

2022-жылы аткарылган иштер:

 • 1. Дене тарбия жана спорт Жарчысынын №1 санына (29), 2022-ж.) 44 макалалар редакцияланып, басмага даярдалды (91 авторлор жана аворлоштор), анын ичинде “Инсандын адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы” Эл аралык илимий конференциясынын катышуучуларынын докладдары да бар (Кыргызстан, Ысык-Көл областы, Чолпон-Ата ш. 17-19-июнь 2022-ж.). Дене тарбия жана спорт Жарчысынын текстери компьютерде терилди. Басууга кол коюлуп жана 2022-жылдын 21-апрелинде басмага берилди. Көлөмү – 264 б.
 • 2. Дене тарбия жана спорт Жарчысынын №2 санына (30), 2022-ж.) 37 макала редакцияланып, басмага даярдалды (72 автор жана авторлоштор). Дене тарбия жана спорт Жарчысынын текстери компьютерде терилди. Басууга кол коюлуп жана 2022-жылдын 2-ноябрында басмага берилди. Көлөмү – 232 б.
 • 3. Макалалардын авторлору менен иштер жүргүзүлдү ( макалаларга рецензия, антиплагиатка маалымат, басууга акы  алынды ж.б.), ошондой эле Дене тарбия жана спорт Жарчысынын редакциялык кеңешинин мүчөлөрү жана басмаканалар менен да иштер жүргүзүлдү (Дене тарбия жана спорт жарчысынын материадары басмаканадан терилгенден кийин кайра карап чыгып корректирлөө).
 • 4. “Инсандын адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы” Эл аралык илимий конференциясынын уюштуруу комитетинин курамында даярдык иштери (Кыргызстан, Ысык-Көл областы, Чолпон-Ата ш. 17-19-июнь 2022-ж.). Маалымат каты, конференциянын катышуучуларынын курамы даярдалды.
 • 5. 2022-жылдын январь-декабрь айларында ар кандай инстанцияларга каттар, илимий конференциянын программасы, чакыруу-маалымат каттары, келишимдердин текстери, сайт жана Акипресске маалыматтар ж.б. даярдалды.
 • Редакциялык басма бѳлүмү (РББ)
 • Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын 65 жылдык мааракесине арналган Юбилейдик Альманах – 65 тарыхый-документалдык очерк даярдалып, басмадан чыкты (кѳлѳмү – 220 б.).
 • Редакциялык басма бѳлүмүндѳ “Дене тарбия жана спорт Жарчысынын” 2 саны жарык кѳрдү (УАКтын Жобосуна ылайык жыл ичинде 2ден кем эмес сан, 100 экземпляр тиражда, 8 басма барак кѳлѳмүнѳн кѳп эмес, жалпы кѳлѳм  156 б). 
 •      Журналдын чыгарылышы КР ЖАКтын жана РИИЦтин сайттарына (e LIBRARY.RU) киргизүүгө даярдалууда. “ДТжС Жарчысында” макалаларды цитирлѳѳнү жарыялоолор – 38. Жалпы журналда 52 илимий макала жарык кѳрдү. Макалалар академиянын кызаткерлери, жакынкы жана алыскы чет ѳлкѳлѳр Индия, Россия, Турция ѳлкѳлѳрүнүн окутуучулары тарабынан макалаларды беришти.  20-25% эмгектер башка ЖОЖдордогу коллегалардыкы болуп саналат (КУУ, ОшМУ, “Манас” Кыргыз-Түрк университети, ЖАМУ, ЫМУ ж.б.). Илимий макалалар мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде жарыяланды.
 • Редакциялык басма бѳлүмүнѳ келип түшкѳн материалдар “антиплагиат” системасында текшерилет жана рецензиядан ѳткѳрүлѳт. Журналды цитирлѳѳ коэффиценти – 0,04.
 •        Рецензиялоо учурунда басылмаларды жарыялоодогу талаптарга ылайык келбеген илимий макалалар четтетилди (15 макала):

2019-жылы Редакциялык басма бѳлүмүндѳ “Дене тарбия жана спорт Жарчысынын” 2 саны жарык кѳрдү (ЖАКтын Жобосуна ылайык жыл ичинде 2ден кем эмес сан, 100 экземпляр тиражда, 8 басма барак кѳлѳмүнѳн кѳп эмес, жалпы кѳлѳм 276 б). 

     Журналдын чыгарылышы КР ЖАКтын жана РИИЦтин сайттарына (e LIBRARY.RU) киргизилди. “ДТжС Жарчысында” макалаларды цитирлѳѳнү жарыялоолор – 38. Жалпы журналда 40 илимий макала жарык кѳрдү (31 макала академиянын кызаткерлери тарабынан). 20-25% эмгектер башка ЖОЖдордогу коллегалардыкы болуп саналат (КУУ, ОшМУ, “Манас” Кыргыз-Түрк университети, ЖАМУ ж.б.) жана жакынкы жана алыскы чет ѳлкѳлѳр (Россия, Турция, Индия).

    Илимий макалалар мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде жарыяланды.

 • Редакциялык басма бѳлүмүнѳ келип түшкѳн материалдар “антиплагиат” системасында текшерилет жана рецензиядан ѳткѳрүлѳт. Журналды цитирлѳѳ коэффиценти – 0,04.

       Рецензиялоо учурунда басылмаларды жарыялоодогу талаптарга ылайык келбеген илимий макалалар четтетилди (5 макала):

 • “Эркин күрөш стилиндеги жаш балбандардын ыктык, айла-амалдык сапаттарын даярдоо”;
 • “Спорттук гимнастика менен машыккан 8-10 жаштагы өспүрүмдөрдүн ийилчектигин өстүрүү”;
 • “Спорттук практикада колдонулган фармакологиялык каражаттардын жана препараттардын анализи” ж.б.

В 2018 году РИО изданы 4 номера журнала «Вестник физической культуры и спорта». За 2018 год опубликованы 111 научных статей.

Тиражы журнала соответствует требованиям ВАК КР, РИНЦ и КИНЦ (Кыргызский индекс научного цитирования). Всем номерам журнала присвоен 20 баллов.

В сайт ВАК (КИНЦ) вошли данные полнотекстовых версий журнала последних лет (2016-2018гг) – присвоено 7 баллов (2019г.).

Издание с 2019 года будет выходить с периодичностью не менее 2 раза в год, тиражом не менее 100 экземпляров, объемом не менее 8 печатных листов.

Коэффициент цитирования журнала «Вестник ФК и спорта» составляет 0,04.

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 65 лет (1955-2020гг.)Открыть
Название:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 65 лет (1955-2020гг.)
КГАФКиС
2020


233
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский

Научно-практический журнал  2023гОткрыть
Название:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2023
1
1694-6707
388
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский

Научно-практический журнал  2022гОткрыть
Название:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2022
2
1694-6707
268
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский

Открыть
Название:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2022
1
1694-6707
268
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский

Научно-практический журнал  2021г


Открыть
Название:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2021
1
1694-6707
145
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский

Открыть
Название:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2021
2
1694-6707
153
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский

Научно-практический журнал  2020г

        ОткрытьНазвание:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2020
1
1694-6707
196
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский

Научно-практический журнал  2019г

        ОткрытьНазвание:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2019
1
1694-6707
140
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский
        ОткрытьНазвание:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2019
2
1694-6707
132
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский

Научно-практический журнал  2018г

       
 Открыть
Название:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2017
4
1694-6707
153
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский
      
  Открыть
Название:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2018
3
1694-6707
160
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский
       
 Открыть
Название:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2018
2
1694-6707
129
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский
        
Открыть
Название:
Издательство:
Год
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2018
1
1694-6707
118
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский

Научно-практический журнал  2017г

        ОткрытьНазвание:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2017
4
1694-6707
130
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский
        ОткрытьНазвание:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2017
3
1694-6707
150
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский
        ОткрытьНазвание:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2017
2
1694-6707
129
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский
        ОткрытьНазвание:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2017
1
1694-6707
118
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский

Научно-практический журнал  2016г

        ОткрытьНазвание:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2016
3
1694-6707
128
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский
        ОткрытьНазвание:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2016
2
1694-6707
120
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский
        ОткрытьНазвание:
Издательство:
Год:
Номер выпуска:
ISBN:
Страниц:
Формат:
Язык:
Вестник физической культуры и спорта
КГАФКиС
2016
1
1694-6707
150
А-4.
Русский, Кыргызсий, Английский