Изданные монографии, учебные, научно-методические пособии.

Чыгарылган монографиялар, окуу китептер жана методикалык окуу куралдар

     2023-жылдын басмадан басып чыгарылган окуу куралдар, окуу-медикалык куралдардын арасында ”Мыкты окуу китеп”, “Мыкты монография”, «Мыкты окуу курал” сынагынын жыйынтыгынын негизинде төмөндөгү окуу куралдарын акчалай жана диплом менен сыйланды.

1-орун  “Спорт метрологиясы”. Авторлору: Акбанова Г.А., Абрахманова Д.О., Болжирова Э.Ш., Арстанбеков С.А. – 5000 сом жана диплом.

2-орун  “Манас эпосундагы инсандар идеалы”. Авторлору: Баитова Ф.Т, Идаева А.И. – 3000 сом жана диплом.

3-орун  “Кыргиз тили”. Авторлору: Кайыпова К.Ө., Кандиева Дж.М. – 2000 сом жана диплом.

3-орун “Кыргызстандын тарыхы”. (1-жана 2-китептери).

Авторлору: Сабиров Р.К., Садырова З.Т., Закиров М.А. – 2000 сом жана диплом.

2023-жылдын “Мыкты окуу китеби, окуу куралы жана монографиясы” сынагынын жыйынтыгы

1аблица

Монография, окуу куралдардын аталышыИлимий эмгектердин түрүАвтору (лору)КафедраСыйлыктын түрү
2022-жылдын “Мыкты окуу китеби, окуу куралы жана монографиясы” сынагынын жыйынтыгы
 1“Спорт метрологиясы” Авторлору: социальной политики  Жылдын  мыкты  окуу куралы 1-орунАкбанова Г.А., Абрахманова Д.О., Болжирова Э.Ш., Арстанбеков С.А.Фундаментал-дык жана табигый илимий сабактарДиплом жана 5000 сом акчалай сыйлык
 2“Манас эпосундагы инсандар идеалы” Авторлору:Жылдын  мыкты  окуу куралы 2-орунБаитова Ф.Т, Идаева А.ИСоциалдык-гуманитардык илимлерДиплом жана 3000 сом акчалай сыйлык
 3“Кыргиз тили”Жылдын  мыкты  окуу куралы 3-орунКайыпова К.Ө., Кандиева Дж.М.ТилдерДиплом жана ар бир авторго 1000 сом акчалай сыйлык
 4“Кыргызстандын тарыхы” (1-жана 2-китептери).Жылдын  мыкты  окуу куралы 3-орунСабиров Р.К., Садырова З.Т., Закиров М.АСоциалдык-гуманитардык илимлерДиплом жана ар бир авторго 1000 сом акчалай сыйлык

2022-жылдын “Мыкты окуу китеби, окуу куралы жана монографиясы” сынагынын жыйынтыгы

1аблица

Монография, окуу куралдардын аталышыИлимий эмгектердин түрүАвтору (лору)КафедраСыйлыктын түрү
2022-жылдын “Мыкты окуу китеби, окуу куралы жана монографиясы” сынагынын жыйынтыгы
 1“Спорт метрологиясы” Авторлору: социальной политики  Жылдын  мыкты  окуу куралы 1-орунАкбанова Г.А., Абрахманова Д.О., Болжирова Э.Ш., Арстанбеков С.А.Фундаментал-дык жана табигый илимий сабактарДиплом жана 5000 сом акчалай сыйлык
 2“Манас эпосундагы инсандар идеалы” Авторлору:Жылдын  мыкты  окуу куралы 2-орунБаитова Ф.Т, Идаева А.ИСоциалдык-гуманитардык илимлерДиплом жана 3000 сом акчалай сыйлык
 3“Кыргиз тили”Жылдын  мыкты  окуу куралы 3-орунКайыпова К.Ө., Кандиева Дж.М.ТилдерДиплом жана ар бир авторго 1000 сом акчалай сыйлык
 4“Кыргызстандын тарыхы” (1-жана 2-китептери).Жылдын  мыкты  окуу куралы 3-орунСабиров Р.К., Садырова З.Т., Закиров М.АСоциалдык-гуманитардык илимлерДиплом жана ар бир авторго 1000 сом акчалай сыйлык

2022-жылы 1 монография, 1 окуу китеби (ББжИМнин грифи менен) чыгарылды, 3 окуу-усулдук-илимий колдонмолор (бирѳѳ ББжИМнин грифи менен) чыгарылды.  Бир катар кафедралар (8) басылмаларды чыгарууга катышкан жок алар:  спорттук оюндар, педагогика, психология жана дене тарбия жана спорттун тарыхы, футбол, теннис жана регби,  спорттук жеке таймаш жана спорттук даярдык, күрөш, гимнастика, табигый жана түпкү илимдер дисциплиналары, медицинанын жана дене тарбиянын физиологиялык негиздери, аскерге чейинки даярдык кафедралары. 

2022-окуу жылында «Мыкты монография, окуу китеби, окуу куралдары» сынагынын жыйынтыгы

1аблица

Монография, окуу куралдардын аталышыИлимий эмгектердин түрүАвтору (лору)КафедраСыйлыктын түрү
2022-жылдын “Мыкты окуу китеби, окуу куралы жана монографиясы” сынагынын жыйынтыгы
 Философия социальной политики  Жылдын  мыкты монографиясы Джусупбеков  А.К.Философия жана гуманитардык дисциплиналарДиплом жана 5000 сом акчалай сыйлык
 Дене тарбия жана спорттун педагогикасыЖылдын  мыкты окуу китебиАбдыбекова Н.А.ТилдерДиплом жана 5000 сом акчалай сыйлык
 Улуттук кыргыз күрөшүнө машыктыруунун негиздери“Жылдын мыкты окуу куралы” 1-орунИманалиев Т.Т., Абдрахманов Б.А.ДТтеориясы жана методикасыДиплом жана ар бир авторго 2500 сом акчалай сыйлык
 Эпос жана мугалимди этнопедагогикалык жактан тарбиялоо2-орунБаитова Ф.Т.Философия жана гуманитардык дисциплиналарДиплом жана ар бир авторго 3000 сом акчалай сыйлык
 Патриот3-орунКапсаламова Э.Д.ТилдерДиплом жана ар бир автор 2000 сом акчалай сыйлык
  • Чыгарылган (2022-ж.) монографиялар, окуу китептери жана методикалык окуу куралдары

2аблица

Аталышы / НазваниеАвтор (соавтор) / Автору Издательство (место, год, стр.) / Басып чыгарылган жери, жылы, бети
1.Дене тарбия жана спорттун педагогикасы – окуу китеп Джанузаков К.Ч., Абдыбекова Н.А., Рыспаева Ч.К.  Бишкек, MirASprint басмаканасы, 272 бет, 18 басма табак
2.ДФП факультетинин  2-курстары үчүн  англис тили боюнча «Patriot » окуу куралы жана жумушчу дептери    «Patriot»Капсаламова Э.Д. Абдыбекова Н.А.Бишкек 2022-ж. март
3Философия социальной политикиДжусупбеков А.К. в соавторстве Орозалиев Э.С., Маткаримов М.Т.Бишкек.,2022.   С. 125
4“Эпос жана мугалимдерди этнопедагогикалык жактан даярдоо” (“Манас” эпосунун мисалында)Ф.Т.БаитоваБишкек., 2022.  84 бет. Улуу Тоо басмаканасы.  5.25 басма табак.

     2021-жылы 1 монография, 3 окуу-усулдук-илимий колдонмолор (бирѳѳ ББжИМнин грифи менен) чыгарылды.  Бир катар кафедралар (8) басылмаларды чыгарууга катышыкан жок алар:  спорттук оюндар, педагогика, психология жана дене тарбия жана спорттун тарыхы, футбол, теннис жана регби,  спорттук жеке таймаш жана спорттук даярдык, улуттук спорттун түрлѳрү, гимнастика, дене тарбиянын жана спорттун теориясы жана усулу, аскерге чейинки даярдык кафедралары. 

2021-жылы басылып чыккан монография, окуу куралдарынын жыйынтыгы

1аблица

Монография, окуу куралдардын аталышыИлимий эмгектердин түрүАвтору (лору)КафедраБасмадан чыгарылган орду, жылы, көлөмү
1        Язык и культура в Практическом  курсе русского языкаУчебное пособие по развитию русской речи.Манликова М.Х.Тилдер  Б.: ЧП «Абыкеев А.Э.», 2021.  585-б.
 Көчмөн иденттүүлүгүнүн философиясыМонографияДжусупбеков А.К.Философия жана гуманитардык дисциплиналарБ.: 2021.  -241б.
 Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы  КМДТжСАнын 65 жылдыгына арналган документалдык-тарыхый альманахБашкы редактор – Азизбаев С.С. Башкы редактордун орун басарлары: Саралаев М.К., Иманалиев Т.Т., Манликова М.Х., Шевченко Т.Н., Кармышаков А.О., Абдыбекова Н.А., Абылгазиев Б.С., Арстанбеков С.А. Б.: Басма пресс, 2021.  223-б.
4.Современный взгляд на воспитание выносливости в легкой атлетикеУчебно-методическое пособиеПетровский С.В., Рожко В.В.Жеңил атлетика жана сууга сүзүүБ.: федерация легкой атлетики КР, 2021г. – 36 с.
5.Биомеханиче ские основы движения боксаУчебное пособие поКийзбаев М.С., Кенжебаев А.А.Бокс жана оор атлетикаБ.:  2021.  – 78с.

2021-жылда «Мыкты монография, окуу китеби, окуу куралдары» сынагынын жыйынтыгы

2аблица

Монография, окуу куралдардын аталышыИлимий эмгектердин түрүАвтору (лору)КафедраСыйлыктын түрү
1        Язык и культура в Практическом  курсе русского языкаУчебное пособие по развитию русской речи.Манликова М.Х.ТилдерДиплом жана 3000с акчалай сыйлык
 Көчмөн иденттүүлүгүнүн философиясыМонографияДжусупбеков А.К.Философия жана гуманитардык дисциплиналарДиплом
4.Современный взгляд на воспитание выносливости в легкой атлетикеУчебно-методическое пособиеПетровский С.В., Рожко В.В.Жеңил атлетика жана сууга сүзүүДиплом жана 1000с акчалай сыйлык
5.Биомеханиче ские основы движения боксаУчебное пособие поКийзбаев М.С., Кенжебаев А.А.Бокс жана оор атлетикаДиплом жана 1000с акчалай сыйлык

Чыгарылган  монографиялар, окуу китептери жана методикалык окуу куралдары / Изданные (2020) монографии, учебно-методические пособии

1.  Манликова М.Х., Ормонова А.Т. // Лингвоэтноркультуроведение: Знакомство с культурой страны изучаемого языка — Б.: (МОиН КР) — 2020. – 585 с.

2.  Манликова М.Х. // Терминологический словарь-справочник по методике преподавания русского языка. — Б.: (МОиН КР), 2020. -525 с.

3.  Абдыбекова Н.А. в соавт. Kyrgyz language // — Б.: – 2020, –  250 с.

4.  Акматов Н.А., Айдаралиев Б.Р., Садабаева Н. Дж. / Психологическое обеспечение чрезвычайных ситуаций // Учебно-методическое пособие/ — Б.: 2020, -147 с.

5.  Положение о магистратуре  //  ТулекеевТ.М., Шевченко Т.Н. в соавт., ОсОО «Дэми» — Б.: 2020 -45с.

6.  Положение о магистерской диссертации. // Шевченко Т.Н., ТулекеевТ.М., в соавт., ОсОО «Дэми»-Бишкек, 2020.- 32с.

7.  Абдрахманова Д.О., БолжироваЭ.Ш., Абдрахманов Б.А. // Биомеханика, — УМП — Б.: — 2020. -127с .

8.  Арстанбеков С.А., Бактыбек у Р. // Эркин күрөштүн усулдук негиздери — Окуу куралы, — Б.:, -2020 (в печати).

9.  Кийзбаев М.С., Оруналиева Н. // Тогуз коргоол оюнунун тарыхы». — Окуу куралы. — Б.:, -2020 (в печати).

10.  Кийзбаев М.С. // Телосложение боксеров различной квалификации — Б.: -2020 (в печати).

11.  Кийзбаев М.С, Адыкулов А.А., Кенжебаев А.А. // Комплексный план подготовки студентов-боксеров к универсиаде Вузов Кыргызской Республики — Б.: -2020 (в печати).

12.  Кийзбаев М.С., Кенжебаев А.А., Баялиев К.А. // Биомеханические основы движений боксера — Б.: -2020 (в печати).

13.  Петровский С.В., Рожко В.В. // Силовая подготовка в легкой атлетике за счет увеличения количества миофибрилл (на примере средних и коротких дистанций) — Б.: -2020, — 35 с.

14.  Петровский С.В. // Силовая подготовка в легкой атлетике за счет увеличения количества миофибрилл (на примере средних и коротких дистанций) часть 2. — Б.: -2020, -27 с.

16.  Шевченко Т.Н., Макушева С.В. // Положение о выпускной квалификационной работе (ВКР) студентов КГАФКиС.     — Б.:, -2020, — 32 с.

17.  Абдрахманов Б.А., Азизбаев С.С. // Всемирные игры кочевников.  — Б.: — 2020 (МОиН КР) -212с (в печати).

18.  Саралаев М.К. // Исторический анализ передового опыта СССР в спорте — Б.: — 2020, -200с (в печати).

19.  Иманалиев Т.Т. в соавт., «Вливайся в жизнь» — Б.: — 2020, (МОиН КР), — 90 с.

20.  Тулекеев Т.М., Саттаров А.Э. // Соматические типы и компонентный состав массы тела у подростков и юношей // Монография, 2020. — Б-Ош -127с (в печати).

В 2020 году сотрудниками КГАФКиС изданы 9 учебных, учебно-методических пособий, из них трое с рекомендацией МО и Н КР, и 1 при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности.

В издании учебных пособий активно участвовали сотрудники кафедры языков (3 работы), ЛАТ и ВВС, БиТА, борьбы, ППиИФК (Манликова М.Х., Абдыбекова Н.А., Шевченко Т.Н., Кийзбаев М.С., Арстанбеков С.А., Саралаев М.К., Азизбаев С.С.).

Чыгарылган  монографиялар, окуу китептери жана методикалык окуу куралдары

( Изданные в 2019 году  монографии, учебно-методические пособия и др.)

В 2019 году на 7 кафедрах из 13 издано (или находится в печати) 2 монографии, 11 учебных, учебно-методических пособий (Из них 3  — под грифом МОиН). 7  кафедр (СИ, ФТиР, СБЕиСП, НВС, гимнастика, ДП. Педагогики и психологии) не участвовали в выпуске изданий:

1.  Кийзбаев М.С. Ысык-Көл облусунун бокс тарыхы //Окуу куралы -Б., 2019. -150 б.

2.  Даниярова Н.Н. Подготовка выпускной квалификационной работы и магистерской диссертации// Практическое пособие для студентов высшего физкультурного образования. -Б., 2019. -72с.

3.  Даниярова Н.Н. Мониторинг физического развития и функциональной подготовленности спортсменов, студентов и школьников//Учебно-методическое пособие . -Б., 2019. -28с.

4.  Андреев М.В., Ларионов А.Ф. Гигиенические основы питания спортсменов. -Б.,2019. -37с. /

5.  Манликова М.Х., Тоялиева Э.Р. Человек и природа. Этнопедагогические аспекты практического курса русского языка/учебное пособие. — Б.: МОиН; КГАФКИС, 2019. – 538 с./

6.  Камбарова К.У.Образование в контексте интериоризации общечеловеческих ценностей. — Б.: Айат, 2019. — 224с.

7.  Камбарова К.У. Правовые основы физической культуры и спорта /Учебно-методическое пособие. -Б.: Айат, 2019. -120с.

8.  Мамбеталиев К.У. Теоретические и организационные основы традиционной (национальной) физической культуры. Б.: МОиН КР. (в печати).

9.  Збарский В.А, ШевченкоТ.Н, Коюкова Р.А. Опорные материалы для лекций по дисциплине Педагогика ВУЗа (для преподавателей). — Киров, 2019. -42с.

10.  Положение о магистратуре). Коллектив авторов (в печати

11.  Положение о магистерской диссертации. Коллектив авторов. (в печати)

12.  Кийзбаев М.С. Основы воспитания здорового образа жизни /Учебно-методическое пособие. -Б., 2019. -36.

13.  Арстанбеков С.А., Бактыбек у.Р. Эркин күрөш боюнча билим берүүнүн негизи /Окуу куралы/. 9в печати).

Чыгарылган  монографиялар, окуу китептери жана методикалык окуу куралдары / Изданные (2017-2018) монографии, учебно-методические пособии

1. Этнокультуроведческие основы / Методики преподавания русского языка и литературы / М.Х. Манликова – Б.: (МОиНКР) – 2017. 472 с.

2. Научно-педагогические основы этнокультуроведческой лексикографии / М.Х. Манликова – Б.: (МОиН КР) – 2017. 515 с.

3. Оценка образовательных достижений учащихся начальной школы – монография / Мамытов А.М. с соавт., – Б. КАО, 2018.- 135 с.

4. Кѳчмѳн кыргыз элинин дене тарбиясы: тарыхы, ѳзгѳчѳлүктѳрү жана заманбап мезгилиндеги абалы / С.С. Азизбаев, М.К.Саралаев (ББжИМ) – Б.: 2017.- 280 б.

5. Массаждын негиздери жана дарылоо дене тарбиясы. / Иманалиев Т.Т., КазакбаеваА.К. (окуу китеби) – Б.2017, – 228 б.

6. Спорт – посол мира / М.Х. Манликова. – Б.: 2018. – 320 с.

7. Функциональные стили русского литературного языка. /Ж.М. Кандиева – Б. 2018. -163 с.

8. Кыргыз тили / У.К. Тажибаева. – Б.: 2018. – 107 б.

9. Технологические основы обучения взрослых / Збарский В.Д., Шевченко Т.Н., Каюкова Р.А., с соавт., – Киров. 2018.

10. Научно-исследовательская практика студентов магистратуры (МОиН) / Мамбеталиев К.У., Кулгожаев А.Ж. – Б.: 2018.– 70 с.

11. Научно-педагогическая практика студентов магистратуры (МОиН) / Мамбеталиев К.У., Кулгожаев А.Ж. – Б.: 2018.– 35 с.

12. Психология физической культуры и спорта. / Айбалаев А.Ж., Миңбаев Д.А. – Б.: 2018. – 16 с.

13. Спортивный справочник по самостоятельному контролю здоровья. / Даниярова Н.Н. – Б.: 2018. – 155 с.