Новости

           2023-жылы ректорат, кафедралар, магистратура жана аспирантура бөлүмү тарабынан айрым илимий иштер аткарылган:

· Академиянын профессордук-окутуучулук курамы 4 негизги багыт боюнча пландуу илимий изилдөөлөрдү жүргүзүштү;

· 4 окуу-методикалык курал, окуу-куралдар басылып чыкты;

· 128 илимий эмгек республикалык басылмаларда, ошондой эле жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө жарык көргөн;

· Импакт-фактору нөлдүк журналдардагы басылмалардын саны көбөйдү;

· 102 Эл аралык онлайн конференцияларга, вебинарларга жана тегерек столдорго катышкан;

·86 илимий макала, 6 окуу-методикалык курал, 21 магистрдик, 4 кандидаттык жана 5 доктордук диссертацияларга пикир берилген.

· 2 окутуучу доценттин күбөлүгүн алышты;

· Дене тарбия жана спорт Жарчысынын 2 саны басмадан чыкты;

· 6 аспирант жана 21 магистрант окуусун ийгиликтүү аякташты;

2 окутуучу кандидаттык диссертациясын коргошту. Басылмалардын саны 15% өстү.

Мотивация системасы камсыз кылынды

Диссертация жактаган, эмгек сиңирген машыктыруучу наамы алган окутуучуларга бир жолку төлөм:
 2023-жылы п.и.к., доцент Э.М. Тукеевге 70 000 сом жана эмгек сиңирген машыктыруучуларга 10 000 сом тѳлѳндү: Бактыбек уулу Р., Кенжебаев А.А., Калыбаев К.А.

             Кытайдан студенттердин мобилдүүлүгү боюнча студенттер 2 жумага келип, машыгуу процесси боюнча тажрыйба алмашуу уюштурулду.

______________________________________

КМДТжСАда онлайн жана оффлайн докладдар менен чыгып сүйлөгөндөр: проф. Мехмет Туркмен (Туркия), проф. м.и.д. Денис Глушко (Украина), соц.илим. канд. А.Кошелев (Россия, Москва), п.и.к., доц. Кадырова Х. (Өзбекстан).

Лекциялар менен чыгып сүйлөгөндөр: проф. Саралаев М.К. (КМДТжСА) — Россияда (Москва), п.и.д., профессор Манликова М.Х. (Санкт-Петербург), п.и.к., доц. м.а. Абдыбекова Н.А. (Башкортостан, Уфа) — БДТжС мамл.институту ж.б.

Дене тарбия жана спорттун теориялык жана практикалык аспектилерине келсек, спорттун улуттук түрлөрүкафедрасынын ага окутуучусу Абдуллаев М.Т. (илимий жетекчиси: п.и.д., профессор Мамытов А.М.) жана дене тарбиянын жана спорттун теориясы жана усулу кафедрасынын башчысы Мамбетова М.К. (илимий жетекчиси: п.и.д., профессор Анаркулов Х.Ф.) кандидаттык диссертацияларын ийгиликүү жакташты.

2023-жылы социалдык-гуманитардык илимдер кафедрасынын окутуучулары т.и.к. Р.К. Сабировго жана п.и.к. Ф.Т. Баитовага доцент окумуштуулук наамы ыйгарылды.

В целях реализации двухстороннего сотрудничество между КГАФКиС и МГПУ организовали гостевые лекции магистрантам.
К.п.н., профессор Иманалиев Т.Т., к.п.н., и.о.доцента Абдыбекова Н.А. прочитали лекции в режиме онлайн магистрантам МГПУ.
В рамках реализации программы академической мобильности ППС старший преподаватель МГПУ Борисовец Д.Р., к.п.н., доцент Козлова С.Ю. провели онлайн занятия с магистрантами КГАФКиС первого года обучения. Выражаем благодарность лекторам.

Илимдеги ийгиликтер уланууда.
Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын тилдер кафедрасынын кыргыз тили жана адабияты окутуучусу Кайыпова Кенжегүл Өмүровна «Асан Жакшылыковдун проза жанрындагы изденүүлөрү» аттуу кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргоп, филология илимдеринин кандидаты дипломун алышы менен академиянын ректораты жана жалпы жамааты куттуктайт жана ишиңизге ийгилик каалайт.
Илимдеги ийгиликтер. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын тилдер кафедрасынын башчысы Тажибаевa уpкия Кочкоровнаны «ХХ кылымдын 70-90-жылдарындагы кыргыз поэзиясын окутуунун методикалык системасы» аттуу кандидаттык диссертациясын ийгиликтуу коргоп, диплом алышы менен академиянын ректораты жана жалпы жамааты куттуктайт

В 2018-2019 году сотрудниками защищены 2 кандидатских диссертаций:

1. Исакова Ж.Ж. по теме: «Научно –педагогические основы профессиональной подготовки магистров физической культуры и спорта», 13.00.08.

2. Тагаев М. И. по теме: «Развитие физической культуры и спорта у кыргызов» (исторический аспект)», 07.00.02.